Tin tức sự kiện -> Công nghệ và môi trường Tin tức sự kiện -> Công nghệ và môi trường

Back
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Cần đưa môi trường trở thành trụ cột cân bằng với hai trụ cột kinh tế và xã hội
Ngày 14/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2017 của Tổng cục Môi trường.

Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa và Võ Tuấn Nhân; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo Tổng cục Môi trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

 
Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
Tại Hội nghị, thay mặt Tổng cục Môi trường, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài đã trình bày 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Tổng cục. Cụ thể:
Một là, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá về môi trường. Trong đó, Tổng cục sẽ thực hiện rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về bảo vệ môi trường (BVMT), thống nhất quan điểm, hướng tiếp cận xây dựng và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật về BVMT trên phạm vi cả nước.
Tổng cục sẽ tiếp tục phối hợp với Vụ Pháp chế trong quá trình nghiên cứu, rà soát các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các luật về đầu tư, xây dựng, quản lý tài nguyên; xây dựng quy chế ứng phó sự cố môi trường; với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và Môi trường trong quá trình nghiên cứu, xây dựng cơ chế đột phá trong huy động nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường, đặc biệt là cơ chế huy động nguồn lực trên nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “Người hưởng lợi từ môi trường phải trả chi phí” để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường.
Hai là, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017 theo Kế hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn 21 tỉnh/thành phố; thực hiện tốt các Đoàn thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về môi trường.
Ba là, triển khai rà soát, kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn có nguy cơ gây sự cố môi trường, gây ô nhiễm môi trường, trong đó tập trung rà soát toàn bộ các tác động đối với môi trường, các yêu cầu về công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, các quy chuẩn áp dụng, chương trình giám sát môi trường của các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trong đó tập trung rà soát các dự án đầu tư lớn, có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường.
Tổng cục cũng sẽ rà soát các KCN, CCN, làng nghề, cơ sở sản xuất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường trên diện rộng thông qua các Tổ công tác liên ngành, chương trình kiểm tra định kỳ, chế độ giám sát đặc biệt như quan trắc tự động liên tục và kết nối số liệu trực tuyến với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường ở Trung ương cũng như địa phương, xây dựng hồ chỉ thị sinh học để kiểm chứng chất lượng nước thải sau xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường,...
 
 Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài
 
Bốn là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề tài trong kế hoạch năm 2017 đảm bảo đúng tiến độ, đảm bảo nội dung, chất lượng sản phẩm theo thuyết minh đã được phê duyệt; tập trung nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí sàng lọc các dự án đầu tư theo loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất và khu vực đặt dự án.
Năm là, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, các sự kiện, hội nghị, hội thảo về bảo vệ môi trường trong đó tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, các sự kiện, hội nghị, hội thảo về bảo vệ môi trường. Năm 2017, Tổng cục sẽ tổ chức tốt các ngày lễ về môi trường, Giải thưởng môi trường Việt Nam; các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và sự kiện về môi trường khác; dự kiến tổ chức 03 hội nghị chuyên môn cấp vùng (Bắc, Trung, Nam) trong quý II và quý III năm 2017 để kịp thời nắm bắt những khó khăn, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
Sáu là, thực hiện các chương trình quan trắc, lập các báo cáo về môi trường, trong đó tập trung thực hiện tốt chương trình quan trắc; triển khai xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển các tỉnh miền Trung; xây dựng trình Thủ tướng dự án xây dựng hệ thống quan trắc môi trường các vùng kinh tế trọng điểm, khu vực tập trung nhiều nguồn thải và khu vực nhạy cảm về môi trường,…
“Ngoài ra, Tổng cục cũng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao” - Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tài nhấn mạnh.
Về các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2017, lãnh đạo Tổng cục Môi trường khẳng định sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Môi trường.
Theo đó, Tổng cục sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phát huy trí tuệ tập thể trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của các đơn vị trực thuộc.
Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường xác định đẩy mạnh phối kết hợp giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục nhằm nâng cao chất lượng trong sử dụng các nguồn lực được giao, trong đó tăng cường sự tham gia của các đơn vị sự nghiệp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài về bảo vệ môi trường để phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực sẵn có; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng cục và giữa Tổng cục với các địa phương trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu điện tử đồng bộ từ Trung ương xuống địa phương đảm bảo tính thống nhất, xuyên xuốt và kịp thời; thực hiện xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường theo quy định,…
Đặc biệt, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết; hoàn thiện các quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong việc thực hiện thủ tục hành chính, hướng tới thực hiện cấp phép qua mạng.
 
 
Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT
 
Tiếp đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã sôi nổi đóng góp ý kiến nhằm hỗ trợ Tổng cục triển khai nhiệm vụ, nâng cao công tác bảo vệ môi trường trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Với vai trò là Thứ trưởng chỉ đạo trực tiếp Tổng cục Môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã có những ý kiến chỉ đạo sát sao, cụ thể: “Tổng cục Môi trường cần sớm thành lập Tổ soạn thảo nhằm thực hiện rà soát, điều chỉnh, sửa đổi các quy định, tiêu chuẩn/ quy chuẩn về môi trường không còn phù hợp, đồng thời, bổ sung, xây dựng mới các quy định, tiêu chuẩn/ quy chuẩn bảo vệ sát với thực tiễn, hướng dẫn các địa phương xây dựng các quy chuẩn về môi trường phù hợp với từng địa phương; xây dựng quy chế phối hợp về môi trường giữa Bộ TN&MT với các Bộ, ngành khác, giữa Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; giữa Bộ TN&MT và các địa phương; việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ phải rõ ràng, tránh chồng chéo, trùng lắp giữa các đơn vị trong Tổng cục và giữa Tổng cục và các đơn vị khác”.
Đồng thuận với ý kiến của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, các Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa cũng chỉ đạo Tổng cục thực hiện một số nhiệm vụ khác như: triển khai tốt các nhiệm vụ thuộc Chỉ thị số 25/CT-TTg; tham mưu lãnh đạo Bộ TN&MT xây dựng Đề án về các vấn đề môi trường trong thời đại mới để trình Chính phủ; đẩy mạnh công tác xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; kiện toàn công tác triển khai các dự án đầu tư; xây dựng danh mục các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, lãnh đạo Tổng cục Môi trường và lãnh đạo đơn vị trực thuộc Tổng cục cũng đóng góp ý kiến nhằm tăng cường, hoàn thiện công tác năm 2017 của Tổng cục Môi trường, như: hướng dẫn các địa phương xây dựng tiêu chuẩn xả thải cho các khu/ cụm công nghiệp; tăng cường kiểm soát các nguồn thải lớn; nâng cao công tác truyền thông cộng đồng, đặc biệt là cho đối tượng là các doanh nghiệp; điều chỉnh việc triển khai công tác đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường sát với thực tiễn; gắn kết, đưa vào sử dụng chung trong toàn Bộ TN&MT đối với các cơ sở dữ liệu về môi trường, tài nguyên nước,… đã có; đẩy mạnh công tác xây dựng đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường,…
Kết luận cuộc họp, đồng ý với phương hướng công tác năm 2017 của Tổng cục Môi trường và các ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: “Môi trường là lĩnh vực được lãnh đạo Bộ TN&MT rất quan tâm. Như lời Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã nói, môi trường không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội, mà còn là vấn đề chính trị. Môi trường còn là quyền lợi của người dân”.
Bộ trưởng nhấn mạnh: “Để đáp ứng các yêu  cầu về bảo vệ môi trường, đưa môi trường trở thành trụ cột cân bằng với hai trụ cột kinh tế và xã hội trong thời gian tới, Tổng cục Môi trường phải có tư duy đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành và thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm tham mưu Bộ TN&MT triển khai tốt vai trò là cơ quan quản lý tổng hợp, điều phối cả hệ thống cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường, toàn dân phải coi bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mình”.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng chỉ đạo lãnh đạo Tổng cục Môi trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục phải nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, đề cao tính kỷ cương, kỷ luật tăng cường phối hợp giữa các đơn vị với mục tiêu phát huy hiệu quả của từng đơn vị, cá nhân trong Tổng cục, qua đó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tổng cục cũng cần sớm rà soát, sửa đổi, xây dựng mới các quy định, tiêu chuẩn/ quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá; xác định rõ các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị số 25/CT-TTg cần được ưu tiên thực hiện; hướng dẫn địa phương xây dựng tiêu chuẩn/ quy chuẩn nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; sớm xây dựng và trình Bộ trưởng danh mục cơ sở có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường.
 
Toàn cảnh Hội nghị
(VEA)

Trang 1/1
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang sau
  • Trang cuối
Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Sóc Trăng
Chịu trách nhiệm nội dung: Đại tá Phạm Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh
Địa chỉ: 18 Hùng Vương - Phường 6 - TP Sóc Trăng.
Tel: 0693751100, Email: congantinhsoctrang@gmail.com
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin Công an tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ website này